המעצבות

תקנון ותנאי השתתפות

מבוא-

"המעצבות" – משרד עיצוב מקצועי אשר יוסד ע"י ליטל ולוסי, בעלות תעודה אקדמאית לעיצוב פנים hameatzvot_official@

"הפרויקט" – תכנון דירת 70 מ"ר מהייסוד.

"סטאז'" –  לצורך תכנון וביצוע הפרויקט יתקיימו מפגשים און ליין וכן מפגשים פרונטליים לשם רכישת ניסיון מעשי. מפגשים פרונטליים יתקיימו בחברות עיצוב שונות (בחירת אביזרים, חיפויים וכיוצ"ב). כמו"כ מפגשים בדירה בזמן ביצוע הפרויקט לצורך פיקוח עליון. 

"המשתתפים" – מעצבי פנים בעלי ידע בסיסי של תכנון, הוצאת תכניות וכיוצ"ב. כן סטודנטים לעיצוב בשלב מתקדם.

"המסלול" – לאורך כל הדרך יחשפו המשתתפים לאופי עבודת המעצבות בפרויקט. לרבות ניהולו  מתחילתו ועד סופו כולל התנהלות מול לקוח, אנשי מקצוע, תכניות מקצועיות לביצוע, מכרזים, אופן החשיבה מאחורי התכנון, דרכי עבודה מתאימות, רווחיות לעסק, כלים לשיווק העסק וכיוצ"ב. המשתתפים יקחו חלק פעיל בפרויקט.

תנאים-

תקנון זה מהווה הסכם בין המשתתפים במסלול ובין המעצבות. כל משתתף אשר נרשם למסלול בהתאם לתקנון זה, מאשר כי קיבל על עצמו את תנאי תקנון זה והביע את הסכמתו להם.

  1. מספר המקומות ייקבע לפי שיקול דעתן של המעצבות ובהתאם לאופי כל פרויקט. הזכות לפתיחת ו/או סגירת המסלול ו/או שינוי מספר המשתתפים שמורה למעצבות בהתאם לשיקול דעתן.
  2. עלות המסלול בסך 6,500 ₪ כולל מע"מ, תשולם במועד ההרשמה עד 6 תשלומים ללא ריבית ו/או בקרדיט בהתאם לנוחות המשתתף (להלן "התשלום").
  3. לאור מספר מצומצם של משתתפים וסגירת הרשמה מוקדמת, מובהר ומוסכם כי לאחר הרשמה, זכאי משתתף לבטל הרשמה וקבלת זיכוי מלוא התשלום וזאת עד ותוך 3 ימים ממועד ההרשמה. ביטול לאחר 3 ימים ממועד ההרשמה יזכה המשתתף ב 50% מהתשלום. לאחר מכן ועם תחילת המסלול לא יהיה זכאי משתתף להחזר כספי ככל שיבקש לבטל ההשתתפות.

היעדרות משתתף מפעילות מכל סיבה שהיא אינה מזכה בהחזר כספי, למעט מקרה של היעדרות מסיבה רפואית למשך שבועיים לפחות וכפוף להמצאת אישור רפואי במקרה האמור, יוחזר חלק יחסי מהתשלום בהתאם למועד ההיעדרות.

3.1         המסלול כולל 6 שיעורי און ליין האורכים כשעה אחת ו 6 שיעורי אוף ליין האורכים כשעתיים. עדכוני וואטסאפ ייערכו באופן שוטף בנוסף לשיעורים.

בהתאם לפרויקט ושיקול דעת המעצבות, ייתכנו שינויים במספר השיעורים.

3.2         ככל שהמסלול מסתיים מסיבות אשר אינן תלויות במעצבות, המשתתף יהא זכאי להמשיך יתרת המסלול בפרויקט חלופי וזאת בהתאם ליתרת מספר השיעורים.

עדכונים שוטפים-

  1. המעצבות יקימו קבוצה WhatsApp בה יעדכנו את המשתתפים בעדכונים החשובים ישירות ובאופן שוטף, באמצעות משלוח הודעות WhatsApp קבוצתיות. באחריות המשתתפים להיות זמינים לקבלת הודעות ולפעול בהתאם להודעות לשם הפקת המירב מהמסלול ולרבות השתתפות בכל פעילות בהתאם לעדכונים.

מדיה דיגיטלית-

  1. מוסכם כי המשתתפים מאשרים למעצבות לצלם את הפעילות ואת המשתתפים בה ולעשות שימוש בצילומים אלה בהתאם לשיקול דעתן במדיה דיגיטלית לרבות אינסטגרם, פייסבוק וכיוצ"ב. זאת לצרכי פרסום, שיווק, יחסי ציבור לעניין פעילות המעצבות וללא כל תמורה.

הסכמה כאמור לעיל מהווה תנאי קבלה להשתתפות במסלול.

5.1         המשתתפים רשאים לצלם כל פעילות במהלך המסלול וכן לעשות שימוש  בצילומים ו/או עבודות ו/או תכניות וזאת באופן עצמאי בכל מדיה בה יבחרו.

בטיחות-

  1. מובהר ומוסכם כי חלק מהשתתפות במסלול יתבצע בדירה במהלך התכנון, השיפוץ והעיצוב. תשלום השתתפות במסלול כולל ביטוח משתתפים בביטוח צד ג׳.

6.1         על המשתתפים להישמע בכל עת להנחיות הבטיחות שנמסרו על-ידי המעצבות ו/או קבלן מבצע בפרויקט ו/או מי מטעמם.

חריגה מהנחיות הבטיחות תטיל אחריות לתוצאה על המשתתף.

כח עליון-

  1. במידה ופעילות המסלול תופסק באופן מלא או חלקי כתוצאה מנסיבות הנובעות מכוח עליון, ובכלל זה מלחמה, מצב חירום, השבתות, שביתות, אבל לאומי, פגעי טבע, מגיפה, שריפות, חקיקת צווים ו/או פקודות ו/או הוראות של רשויות המדינה ו/או רשויות מקומיות, מצב כוננות וכל אירוע אחר שאינו תלוי במעצבות ואינו בשליטתן, המשתתף מוותר מראש על כל תביעה ו/או טענה כנגד המעצבות בגין הפסקת הפעילות כאמור. המעצבות מתחייבות למרות הפסקה כתוצאה מכח עליון, לשתף המשתתפים במסלול חלופי וזאת לאחר סיום הנסיבות כאמור ובהתאם לשלב בו הופסק המסלול.

קורונה-

  1. על המשתתפים במסלול להציג תעודת מתחסן בתוקף ו/או למלא הצהרת בריאות בכל מועד הפעילות, על פי הנוסח כפי שמופיע באתר משרד הבריאות ובהתאם לבקשת המעצבות.

              בהתאם להנחיות משרד הבריאות הנוגעות למשבר הקורונה וככל שיוטלו מגבלות מעת לעת, ייתכנו שינויים במסלול מבחינת כמות המשתתפים, ואופן העברת הפעילות.

המעצבות יעשו כל שביכולתן על מנת להעביר פעילות מעשית שבוטלה לפעילות מקוונת, ככל הניתן ובהתאם להנחיות ולחילופין, דחיית הפעילות לפרויקט אחר וזאת לשיקול דעת המעצבות. המשתתפים מצהירים בזאת כי מבינים מגבלות הקורונה וחובת המעצבות לאוכפן ומוותרים על כל תלונה ו/או טענה כנגד המעצבות בעניין.

כללי-

  1. התקנון מתייחס לנשים וגברים יחדיו בכל מקום בו הניסוח בלשון זכר ו/או נקבה.

 


 

מדיניות השימוש ואחריות חוברת דיגיטלית

(1) המעצבות מתחייבות לעשות ככל יכולתן לוודא שהמידע המוצג בחוברת הדיגיטלית יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אולם מובהר כי עלולים להופיע בו אי דיוקים, שמקורם בטעות בתום לב, והמעצבות לא תישאנה באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

(2) מובהר כי המעצבות רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, להגביל ו/או להפסיק את מכירת קוד הגישה לחוברת הדיגיטלית בכל עת וללא הודעה מראש.

(3) המעצבות שומרות לעצמן את הזכות למנוע את הגישה לחוברת הדיגיטלית ו/או לאפשרות לבצע רכישות נוספות ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש לרבות הפצת המידע בחוברת הדיגיטלית.

(4) לא תתאפשר ביטול עסקה ו/או החזרת החוברת הדיגיטלית שהמשתמש קיבל את הגישה אליהם.

(5) ברכישת המוצר הדיגיטלי המשתמש מתחייב בזאת להשתמש בפרטי הגישה ו/או המוצר הדיגיטלי לשם צרכיו האישיים בלבד, ולא לחלוק אותם עם צד ג'.

(6) במקרה בו ימצא כי המשתמש חולק את פרטי הגישה ו/או המוצר הדיגיטלי עם משתמשים אחרים באמצעות נתוני כתובות IP, המעצבות רשאיות לבטל את גישת המשתמש לחוברת הדיגיטלית ללא החזר כספי.

(7) המעצבות אינן אחראית לשימוש שיעשה המשתמש בחוברת הדיגיטלית או בשירות שרכש ו/או בידע שרכש וכעת מספק שירות/מוצר למשתמשים צד ג'.

(8) המעצבות אינן אחריות למלאים של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות בחוברת, אספקתם וטיבם.

(9) המעצבות אינן אחריות על אנשי המקצוע המופיעים בחוברת, זמינותם וטיב עבודתם.

(10) תנאי שימוש אלה ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת המעצבות ומי מטעמן, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

(11) המעצבות שומרות לעצמן את הזכות לשנות את מחיר החוברת הדיגיטלית וכן את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתן הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

(12) כל שימוש שייעשה שלא כחוק לרבות העברת והפצת קוד הגישה, יחשב כהפרה יסודית של התקנון המזכה את המעצבות בזכות מיידית לבטל את קוד הגישה ויחייב את העושה בדבר לשלם לחברת המעצבות פיצויים בעד הנזקים וההפסדים הכספיים שנגרמו להן כתוצאה מהפרה זאת.

(13) כל הזכויות על רעיון חוברת הפרויקט הדיגיטלית והתוכן המוצג בה הינו של המעצבות בלבד.

מדיניות ופרטיות

(1) המעצבות מודות לך על השימוש בחוברת הדיגיטלית. פרטיותך חשובה לנו ואנו מחויבים לשמור עליה בהתאם להוראות כל דין.

(2) במקרים מסוימים, השימוש בשירותים שונים המוצעים באתר, כגון יצירת קשר, קבלת ניוזלטר או משלוח שאלות, מחייבים הליך רישום קצר, במסגרתו תתבקש למסור פרטים אישיים אודותיך (למשל, שם, טלפון, כתובת דוא"ל וכיו"ב).

(3) מסירת הפרטים אינה חובה, אולם אם לא תמסור אותם, לא תוכל להשתמש בשירותים. אם נרשמת לשירות, הנך מתחייב כי כל הפרטים שמסרת בעת הרישום הם נכונים ומדויקים. לגבי ניוזלטר, מידע פרסומי ותכתובות אלקטרוניות שהמעצבות עשויות לשלוח אליך (מטעמה או מטעם צד שלישי) – בהתאם להוראת הדין, הנך רשאי לבקש לחדול מלקבל הודעות כאמור בכל עת.

קניין רוחני

(1) כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים בחוברת הדיגיטלית, לרבות התמונות, התכניות, זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושן של המעצבות בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של החוברת הדיגיטלית, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

(2) אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בחוברת הדיגיטלית, בבסיס הנתונים, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בה או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם המעצבות בלא קבלת הסכמתן מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בחוברת הדיגיטלית לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד בתנאי השימוש ו/או בלא לקבל את הסכמתן המעצבות מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן).

(3) בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם המעצבות נתנו את הסכמתן לכך מראש ובכתב.

(4) האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.